Opći uvjeti

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007)

BOLF&PARTNER  J.D.O.O (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi:


OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina ili od strane nalogodavca.
Posrednik zadržava mogućnost zabune u cijeni ili opisu nekretnine, prethodne prodaje ili odustajanja od strane vlasnika nekretnine.
Ponude i obavijesti koje Posrednik dostavlja primatelju (nalogodavcu) mora čuvati u povjerenju i kao poslovnu tajnu te ih samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze Posrednika

- zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem,
- nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine na tržištu,
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
- upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
- omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje),
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
- čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
- obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.


Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

- zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom,
- dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla,
- obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
- osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika odnosno po njemu ovlaštene osobe,
odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju),
- nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
- obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim za uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.


4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu koju je obavezan naplatiti prema određenom ugovoru o posredovanju.
Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine ili kod primitka kapare uz potpis.


Ukoliko nalogodavac odustane od zaključivanja pravnog posla za koji je posrednik posredovao,dužan je isplatiti realne troškove koji su proizašli zbog utrošenog vremena i oglašavanja predmetne nekretnine, a sve prema posredničkoj tarifi.

Posrednik ima pravo na naknadu ukoliko nalogodavac sa trećom osobom s
kojom ga je u vezu doveo posrednik, zaključi pravni posao različit od onog za
koji se posredovalo,a koji je iste vrijednosti kao i posredovani pravni posao.

Posrednik ima pravo na naknadu ukoliko član obitelji nalogodavca ili treća osoba koja je u vezi sa nalogodavcem, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je
posrednik nalogodavca doveo u vezu.

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.


5. Opće odredbe i rješavanje sporova

Za sve eventualne sporove koji su proizašli iz pravnog posla između nalogodavca i posrednika, nadležan je Općinski sud u Zadru.

PROVIZIJA OD NALOGODAVATELJA  NAPLAĆUJEMOM PO DOGOVORU.

PROVIZIJU NE NAPLAĆUJEMO OD  KUPCA
Osim u slučaju ako nije nalogodavatelj